Каталог

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

01. Общи правила

1.1.Настоящият Правилник (Правилникът) регламентира спортно-състезателната дейност на Българска Федерация по Спортни танци в Република България.
1.2.Спортните танци са два вида по пет танца:

а)Стандартни танци: валс(В), танго(Т), виенски валс(ВВ), бавен фокстрот(БФ), куикстеп(К).

б)Латиноамерикански танци: самба(С), ча-ча-ча(Ч), румба(Р), пасо добле(ПД), джайв(Д).

.3.Състезателната двойка е съставена от лице от мъжки пол (партньор) и лице от женски пол (партньорка).

1.4.Спортисти-непрофесионалисти са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия.

1.5.Професионални спортисти са лица, за които спортът е основна професия.
1.6.Формациите по спортни танци се състоят от 6 или 8 състезателни двойки, които изпълняват заедно и по определен регламент състезателни композиции по стандартни и/или латиноамерикански танци.

1.7.Състезателен комплекс е едно или няколко състезания по спортни танци, които се провеждат в един, два или повече дни.

1.8.Клубовете по спортни танци (КСТ) са доброволни сдружения на граждани, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел или акционерни дружества, които развиват, популяризират и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност в областта на спортните танци. КСТ в едномесечен срок от придобиване качеството на юридическо лице подават документи в БФСТ за вписване в Националния регистър на спортните организации. Вписването на КСТ в Националния регистър е официално признаване и разрешение за осъществяване на спортна дейност в областта на спортните танци с произтичащите от това права, задължения и отговорности.

1.9.Държавен спортен календар е система за целесъобразно подредени във времето състезания по спортни танци, утвърдени от БФСТ.

1.10.Международен спортен календар е система за целесъобразно подредени във времето състезания по спортни танци, утвърдени от Международната Федерация по Спортни Танци (IDSF).

1.11.Класовете по спортни танци са: Е(е), Д(де), С(це), В(бе), А(а) и М(ем-международен).
1.12.Спортно-състезателната година съвпада с календарната година.

 

02. Класификация на състезателите. Състезателни програми. Състезателни облекла

 

Възрастова група

Клас

Състезателни програми

Бр.танци

ограничения

Деца -1

“Е”

За ОТ-Cha, J, W,Q

За ДП-Cha,Ru,J,W,T,Q

Приложение 1

Деца -2

"Е", "Д"

За клас “E” :Cha,Ru,J,W,T,Q

За клас “Д”:Sa, Cha,Ru,J,W,T,VW,Q

От клас “С”нагоре: Sa,Cha,Ru,Pd,J,W,T,VW,F,Q

 

Кл. Е- Приложение 1

 

Кл Д- Приложение 2

 

Кл С- Приложение 3

Юноши -1

"E", "Д", "C"

Юноши -2

"E", "Д", "C", "B"

Младежи

"E", "Д", "C", "B", "A", “М”

Състезатели над 19г.

"E", "Д", "С", "В", "А", "М";

Сеньори

"E", "Д", "С", "В", "А", "М

 

2.1.БФСТ ежегодно регламентира правото на участие в състезанията от Държавния и Международния спортен календар, касаещи възрастови ограничения, смесени състезания по възраст и/или клас.

 

2.2. Състезател няма право да се състезава с различен партньор в различните видове танци.

2.3. В програмите не се допускат фигури с повдигане на партньор.

2.4. Състезателните костюми за СТТ и ЛАТ са в строго съответствие с Правилника на IDSF, съгласно Приложение 4. Разрешена е реклама върху състезателния костюм до 40 кв.см. Рекламирането върху състезателния номер на двойките е ограничено до 20% от размера на състезателния номер.

2.5. В състезанията по възраст и клас се допуска да се сливат:

- Деца І заедно с Деца ІІ

- Юноши І заедно с ЮношиІІ

- Юноши ІІ заедно с Младежи

- Младежи заедно със Състезатели над 19г.

- Юноши ІІ заедно с Младежи и Състезатели над 19г.

2.6. Формации. Класификация на формациите.

а) По вид танци – по СТТ, по ЛАТ;

б)По възраст на състезателите - детски, юношески, младежки;
в) По брой на състезателните двойки - от 6 или 8 двойки.

2.7. Състезателна програма за формации.

а) Композициите се изграждат на основата на петте стандартни или латиноамерикански танци, с максимум 16 последователни такта за всеки танц;
б) Соловото танцуване на всеки състезател за всяка от категориите (СТТ, ЛАТ) трябва да бъде ограничено до 8 последователни такта за даден танц и маскимум 24 такта за цялата композиция при СТТ.

в) Представянето на формациите (вкл. вход и изход) не трябва да превишава 6 минути. От тях не по-малко от 4 минути и не повече от 4,5 минути трябва да съдържат състезателна програма за оценяване.

г) Оценяваната част трябва да бъде отделена с пауза или гонг.

д) Повдигания на партньор не се допускат.

2.8. На формациите се определя еднакво време за тренировка в деня на състезанието. Музиката, използвана на тренировката и на състезанието трябва да е една и съща.

2.9. Състав на формациите:

а) Детски формации. При формация от 8 двойки - две могат да бъдат юношески, при 6 двойки – една.

б) Юношески формации. При формация от 8 двойки - две могат да бъдат младежки, при 6 двойки – една.

в) Формации със състезатели над 19 год. Имат право да участват младежи.

2.10. Състезателни костюми за формации:

а) За СТТ мъжките костюми трябва да са черни или тъмносини. За жени, момичета и девойки – състезателна рокля и атрибути, съгласно Приложение 2.

б) За ЛАТ са разрешени цветни мъжки костюми, но всички мъже (момчета и юноши) от отбора трябва да са с костюми с един и същ цвят. Не се разрешава смяна на костюмите по време на състезание и танцуване. За жени, момичета и девойки – състезателна рокля и атрибути, съгласно Приложение 2.

 


03. Права и задължения на състезателите

 

3.1. Задължения на състезателя по спортни танци:

а) да спазва принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта, Конвенцията за насилието и лошото поведение;

б) да не употребява допингови средства и прилага допингови методи в тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване спортните си постижения;
в) да спазва спортната етика и опазва престижа на спортните танци;

г) да спазва общозадължителните актове на БФСТ и IDSF, уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност по спортни танци на всички равнища;
д) да се явява на задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;

3.2. Състезателят по спортни танци има право:

а) на защита здравето, моралната и физическа неприкосновеност;
б) на защита от експлоатация за политически, комерсиални и финансови интереси, от вредни и унизителни действия;

в) на награди и специална помощ в тренировъчната и състезателната дейност.
г) да участва в състезания по спортни танци при спазени изисквания на т.3;

д) на средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателната дейност.

3.3. Състезателите, които са постигнали високи спортни резултати по спортни танци се удостояват със следните спортни звания:

а) “заслужил майстор на спорта”- многократен финалист на официални състезания на IDSF и финалист на Европейски купи, Европейски първенства и Световни първенства. Удостояването с това звание се извършва по решение на БФСТ, което влиза в сила след одобряването му от Министъра на младежта и спорта.

б) “майстор на спорта”- трикратен шампион на страната при състезателите над 19 години. Удостояването с това звание се извършва по решение на БФСТ. На удостоените лица БФСТ връчва официално удостоверителен знак и възпоменателна награда.

3.4. Не може да бъде удостоявано със спортно звание лице, което:
а) е осъдено за тежко умишлено престъпление и не е реабилитирано;

б) е с наложено наказание за употреба на допинг - за срока на наказанието;

в) е с наложено наказание за уронване престижа на българския спорт или за неспазване на принципите, установени в Европейската харта на спорта и Етичния кодекс на спорта на Съвета на Европа.

3.5. Лице, удостоено със спортно звание, е длъжно:

а) да издига престижа на българския спорт и да спазва спортната етика;

б) да съдейства за развитието на спортните танци и да предава своя опит на по-младите;

в) да спазва и популяризира хуманните принципи на спорта;

г) да води борба срещу употребата на допинг и насилието в спорта.

3.6. Лице, удостоено със спортно звание има право:

а) да ползва присъденото му звание, като го вписва в официални документи пред името си;

б) да изисква присъденото му звание да бъде съобщавано наред с името му при участия в състезания, награждавания и други официални прояви.

 


04. Състезателна система по спортни танци

 

4.1.Първенства по спортни танци - състезания, които се провеждат веднъж на календарна година и резултатите от тях са крайно класиране за съответната възраст и /или клас през годината.

а) международни - световни, континентални, субконтинентални;

б) вътрешни – държавни, регионални.

4.2. Купи:

а) международни – състезания, които се провеждат веднъж на календарна година и резултатите от тях са крайно класиране за състезатели над 19 г. през годината –световни, континентални;

б) вътрешни – Купа “България”-верига от турнири, валидни за Ранг-листата на Република България.

4.3. Открити турнири - система от състезания за повишаване квалификацията на състезателите, популяризиране и масовизиране на спортните танци:

а) международни -система от състезания, валидни за Световната Ранг-листа -IDSF Супер Световна Купа, IDSF Открито Световно, IDSF Открито международно, IDSF Международно.

б) вътрешни - Открит турнир.

4.4. Контролни – състезания по покана, които не носят точки за повишаване на състезателния клас.

4.5. Класификация на вътрешните състезания по спортни танци:

а) ранг – Държавно първенство - I ранг (по възраст), Купа “България”, Регионални първенства, Открити турнири;

б) състезателна дисциплина – стандартни танци (СТТ), латиноамерикански танци (ЛАТ), многобой (СТТ+ЛАТ), формации;

в) начин на провеждане – индивидуални , отборни;

г) възраст на състезателите (възрастовите граници са в съответствие с изискванията на IDSF и се регламентират ежегодно в Наредба на БФСТ)- деца, юноши, младежи, състезатели над 19г., сеньори;

д) квалификация на състезателите (клас) – Е, Д, С, В, А и М (международен).

 

05. Права за организиране на състезания

 

5.1. Състезанията по спортни танци се провеждат под егидата и контрола на БФСТ.

а) Подготовката и организацията на състезанията се осъществява от КСТ – член на БФСТ (организатор-домакин) и/или БФСТ.

б) БФСТ ежегодно приема Наредба за провеждане на състезанията от Държавния спортен календар.

5.2. Правото за организиране на състезанията по спортни танци се дава от БФСТ при наличие на писмена оферта, внесена такса и по наредба на БФСТ.

а) Състезателните двойки заплащат в касата на организатора такса за участие в размер, определян ежегодно от БФСТ.

б) Разрешава се на състезанията по спортни танци да се връчват купи, грамоти, предметни и парични награди. Само на състезанията от ДСК се връчват медали.

5.3. Организаторите на състезания по спортни танци имат следните задължения:

а) да осигурят: съблекални и сервизни помещения за състезателите и съдиите, регламентиран музикален съпровод, номера за състезателите, подходящи условия за работа на съдийската и секретарската комисия, охрана, медицинско лице и др. технически лица;

б) организаторите изпращат информация до всички КСТ, съдържаща данни по т.5.2., предварителна програма и краен срок за заявка и регистрация в срок:

а) за открити състезания – най-малко 7 дни преди датата на провеждане;

б) за състезанията от ДСК и международни състезания –ежегодно определян от БФСТ;

в) Състезателният комплекс може да започва не по-рано от 10:00 часа. Състезателният комплекс за деца трябва да завършва до 20:00 часа.
г) Състезанията от ДП – Първи ранг се провеждат в спортни зали или в зали с танцов подиум с правоъгълна форма, минимална площ 150 кв.м. и минимален размер 10м.

5.4. Състезанията по спортни танци се организират при следните условия:

а) Състезания от ДСК не могат да се провеждат на една и съща дата, с изключение на областните първенства;

б) Състезания извън ДСК не могат да се провеждат на една и съща дата с такива от ДСК;

в) За класовете В, А и М не могат да се провеждат повече от едно състезание на една и съща дата.

г) В един ден състезателният комплекс може да съдържа най-много 4 състезания за клас Е, Д и С и 5 състезания за клас В, А и М.

д) За състезанията в дисциплината многобой е необходимо да има пауза от 20 минути между всеки кръг.

5.5. На Държавното първенство – Първи ранг се изпълнява химна на Република България в чест на победителите.

5.6. Състезания за формации

а) В състезание за юношески формации могат да участват и детски.

б) Състезател може да участва в повече от една формация на едно и също състезание, само ако формациите са регистрирани от един и същи клуб.

г) Във всеки етап на състезанието състезателите от формацията могат да бъдат сменяни максимум от 4 резерви.

 

06. Състезателни правила

 

6.1. Състезанията по спортни танци се провеждат в предварителни и финални кръгове.
6.2. В предварителните кръгове състезателите участват с променящ се състав на двойките.
6.3. От един в следващ кръг броят на двойките се намалява от 2/3 на ½ от общия брой в предишния кръг.Изключенията са в случаите в т.6.8.

6.4 Финален кръг са провежда с 3 до 7 състезателни двойки.
6.5. Двойки, чийто брой е определен предварително и са получили най-много съдийски гласове(“Х”) за всички танци в дадения кръг, преминават в следващия.
6.6. Ако право за участие са получили предварително определения брой двойки плюс една, в следващия кръг участват завишеният с единица брой двойки.
6.7. Ако в предварителен кръг право на участие в следващия, който не е първи финален, получи предварително определения брой двойки плюс две или повече двойки, в следващия кръг отпадат от участие тези с най-малко съдийски гласа(“Х”). Отпадналите двойки получават точки за диапазона на местата, които заемат.
6.8. Ако в полуфинален кръг право на участие в първия финален кръг получи по-голям брой двойки от предварително обявения, възможни са следните случаи:
а) полученият брой е с 1 повече - участват завишеният с единица брой двойки;
б) полученият брой е с 2 и повече - отпадат от участие тези с най-малко съдийски гласа (“Х”). Отпадналите двойки получават точки за диапазона на местата, които заемат.
в) ако, двойките, отпаднали съгласно т.6.8.б) участват в предварително обявен втори финален кръг, те се оценяват като впърви финален, но в книжките им се вписва точното място, което са заели;

г) полученият брой е по-голям от предварително обявения и двойките с най-малък брой съдийски гласове (“Х”) кандидатстват за две и повече места, т.е.:

-          най-малко 4 двойки за две места;

-          най-малко пет двойки за три места;

-          най-малко 6 двойки за четири места и т.н.

Тези двойки участват във втори финален кръг, независимо дали е предвиден такъв.

6.9. Ако съгласно т.6.8.г) в първи финален кръг останат по-малко от три двойки, се провежда претанцуване за влизане в първи финален кръг:
а) претанцуването се извършва в три танца, избрани чрез жребий от Председателя на СК.

б) ако след претанцуването не може да се формира първи финал, отново се прилагат правилата по т.6.8. и т.6.9.

6.10. Музикален съпровод. Във всички кръгове на състезанието музиката трябва да е с продължителност най-малко минута и половина за В, Т, БФ, К, С, Ч, Р, ПД и минута за ВВ и Д. При всички състезания по спортни танци музиката трябва да има танцувален характер. Не се разрешава диско-музика в ЛАТ. Разрешеното темпо за всеки танц е:


Валс 28-30 такта/ мин.                              Самба 50-52 такта/ мин.

Танго 31-33 такта/ мин.                             Ча-ча-ча 30-32 такта/ мин.

Виенски валс 58-60 такта/ мин.              Румба 25-27 такта/ мин.

Бавен фокстрот 28-30 такта/ мин.          Пасо добле 60-62 такта/ мин.

Куикстеп 50-52 такта/ мин.                       Джайв 42-44 такта/ мин.

 

07. Медицински и допинг контрол

 

7.1. Допингът е строго забранен. Употребата на допинг представлява използването от или разпространяването между състезатели на вещества, противоречащи на правилата на МОК.

7.2. Всеки състезател е длъжен да се подложи на допингконтрол тест, ако това се изисква от упълномощен според законите на Р България контролен орган. Неспазването на това изискване се счита за “положителен” резултат и съответно се наказва.

7.3. Медицинският контрол и допингконтролът се осъществяват съгласно Наредба на БФСТ за медицински и допингконтрол.

 

08. Състезателни класове. Точкова система

 

8.1. Състезателна двойка няма право да участва в състезания за клас, по-нисък от нейния.
8.2. При завършване на първото състезание, в което двойка набира точки за преминаване в по-висок клас, тя незабавно преминава в този клас на своята възрастова група.

8.3. При преминаване по възраст в следващата възрастова група, състезателите запазват класа си заедно с придобитите точки.

8.4. Състезателите от І група –деца не получават точки.

8.5. При преминаването във възрастовата група сеньори, състезателите губят точките, но запазват класа си завинаги.

8.6. Състезател, който регистрира първо участие на състезание по спортни танци, получава състезателен клас . Във възрастовите групи: Юноши –1,2 Младежи, Състезатели над 19г. и Сеньори треньорът решава от кой клас(Е или Д) състезателя да стартира класификация си.

8.7. Точки за преминаване в следващия по-висок клас се получават:

а) само на утвърдени от БФСТ състезания;

б) при спазване изискванията на правилника;

в) при участие на най-малко 3 двойки за дадената възрастова група и клас;

г) участниците в състезанието трябва да са най-малко от три КСТ, от три селища на страната, които не принадлежат към една и съща община.

8.8. За преминаване на двойка от един клас в следващия по-висок клас е необходимо получаването на следния брой точки от участия в състезания:

Преминаване в по-горен клас

Брой точки

Допълнителни условия

от "E" в "D"

18

 

от"D" в "C"

16

+3т. от ЗП, Купа “България” и ДП-І ранг

от "C" в "B"

16

+6 т. От ЗП, Купа “България” и ДП-І ранг

от "B" в "A"

18

+12 т.от Купа “България” и ДП-І ранг

от "А" в "М"

20

+24 т. от Купа “България” и ДП-І ранг

 

 

8.9. За многобой – В,А, М в ДП-І ранг се начисляват точки и за двата вида(разделени на 2)

8.10. Допълнително условие за преминаване от един клас в друг е участие в ДСК . Двойките получават 1т. за участие в ЗП, Купа “България” и ДП-І ранг.(таблица 8.7.)

8.11. Точките за участие в ДСК се сумитат и се записват в състезателните книжки с  червен цвят.

8.12. Състезанията за класовете Е,Д и С се провеждат в състезателната дисциплина многобой. Крайното класиране е комплексно от резултатите за двата вида танци -СТТ+ЛАТ.

8.13. От кл. В нагоре двойките се състезават с отделно крайно класиране за двата вида танци и могат да имат различен състезателен клас, т.е. преминаването в кл.А и кл.М става поотделно за двата вида танци.

8.14. Състезанията по клас не могат да се смесват. Само за двойките от класовете В, А и М се допускат предварително обявени като смесени състезания.

8.15. Смесените състезания за високите класове носят точки само на тези двойки в техния клас, за които (поотделно за всяка двойка) се определят 3 КСТ от 3 селища чрез всички двойки от техния клас и само тези от по-висок клас, които те явно са изпреварили в класирането.

8.16. Контролните и отборните състезания не носят точки за повишаване на състезателния клас.

8.17. Младежите могат да се състезават в своя или по-висок клас (смесени състезания) със състезатели над 19 г. и да получават точки. Броят на двойките и резултатите от състезанието не се редуцират.

8.18. При смяна на партньора:

а) възможна е промяна на възрастовата група (по-ниска или по-висока).

б) участието на новообразуваната двойка в състезание се смята за първо. Всички придобити до този момент точки с предишни партньори се анулират. Когато партньор от по-висок и партньор от по-нисък клас сформират нова двойка, точките, необходими по правило 8.8. се начисляват служебно на партньора с по-нисък клас. Пример: новосформираната двойка е в клас Д-набира 3т. за преминаване в кл. С; новосформираната двойка е в клас С-набира 3т. за преминаване в кл. В; новосформираната двойка е в клас В-набира 6т. за преминаване в кл. А; новосформираната двойка е в клас А-набира 6т. за преминаване в кл. М;

в) ако състезател понижи класа си поради създаване на нова двойка, запазва предишния си по-висок клас.

г) Състезател не може да има клас С в едната дисциплина и клас В, А или М в другата дисциплина.

д) класът на новосформираната двойка се определя както следва:

 

ПАРТЬОР

КЛАС

Е

Е

Е

Е

Е

Д

Д

Д

Д

Д

С

С

С

С

С

В

В

В

В

В

ПАРТНЬОРКА

КЛАС

Д

С

В

А

М

Е

С

В

А

М

Е

Д

В

А

М

Е

Д

С

А

М

В ДВОЙКА -

КЛАС

Д

Д

С

В

В

Д

С

С

В

В

Д

С

В

В

А

С

С

В

А

А

 

ПАРТЬОР

КЛАС

В

В

В

В

В

А

А

А

А

А

М

М

М

М

М

ПАРТНЬОРКА

КЛАС

Е

Д

С

А

М

Е

Д

С

В

М

Е

Д

С

В

А

В ДВОЙКА -

КЛАС

С

С

В

А

А

В

В

В

А

М

В

В

А

А

М

 

 

8.19. Двойките получават точки от участие в състезания в съответствие със следната таблица:

 

 

място

Брой двойки

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

2

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

3

 

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

4

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

5

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

7

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

8

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

9

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

10

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

11

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

3

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

3

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

3

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 8.20.Рейтингът на двойките се определя ежегодно от Ранг-листа, регламентирана в Наредба на БФСТ.

 

 

09. Класация. Декласация

 

9.1. Състезателите се класират:

а) Във финален кръг от І–во до VІ-то място (изключение т.6.8 и т.6.9.).
б) В предварителни кръгове - в ½ финал, ¼ финал, 1/8 финал и т.н.

в) Прилага се Скейтинг-система за оценка на двойките.

9.2. При състезанията от ДСК с участие на повече от 24 двойки се прилага реданс:

а) Задължително в І кръг  се танцуват петте танца.

б) На финален кръг се танцуват соло-танците, определени за състезателната година- индивидуално по 1 мин. за всяка двойка и 1 мин. общо за всички двойки.

в) За двойки, които заемат едно и също място в І кръг,  важат правилата  6.6. и 6.7. от Състезателния правилник.

 

До 40 двойки

Всички двойки танцуват в І кръг

 

І кръг

18

Отбелязва се ¼ финал

Реданс

6

Отбелязва се ¼ финал

¼ финал

24

Двойки

¼ финал

12

Отбелязва се  ½ финал

½ финал

12

Двойки

½ финал

6

Отбелязва се финал

финал

6

Двойки

 

От 41 до 60 двойки

Първите 6 двойки от ранг-листата танцуват от 1/8 (36) финал

 

І кръг

24

Отбелязва се 1/8 финал

Реданс

6

Отбелязва се 1/8 финал

 

6

Двойки от ранг-листата

1/8 финал

36

Двойки

1/8 финал

24

Отбелязва се ¼ финал

¼ финал

24

Двойки

¼ финал

12

Отбелязва се  ½ финал

½ финал

12

Двойки

½ финал

6

Отбелязва се финал

финал

6

Двойки

 

От 61 до 96 двойки

Първите 12 двойки от ранг-листата танцуват от 1/8 (48) финал

 

І кръг

24

Отбелязва се 1/8 финал

Реданс

12

Отбелязва се 1/8 финал

 

12

Двойки от ранг-листата

1/8 финал

48

Двойки

1/8 финал

24

Отбелязва се ¼ финал

¼ финал

24

Двойки

¼ финал

12

Отбелязва се  ½ финал

½ финал

12

Двойки

½ финал

6

Отбелязва се финал

финал

6

Двойки

 

 

 

9.3. При състезанията за формации:

а) Провежда се втори тур, ако участват повече от пет отбора;

б) Резултатите се изчисляват като за един танц. Прилага се Скейтинг-система.

9.4. Декласиран състезател не получава точки за съответното състезание.

а) В протокола и състезателната книжка се записва, че е декласиран и не се записва място.
б) Ако в състезание има декласирана двойка, не се намалява броя на участвалите двойки.
в) При декласиране на двойка, следващата в класацията до момента на декласиране заема нейното място.

 

10. Права и задължения на секретарската комисия

 

10.1. Секретарската комисия (СкК) на състезателен комплекс се състои от един или повече членове, вкл. и Председател.

а) Председателят на СкК трябва да има квалификация “главен секретар” и по изключение при подмяна - “секретар”, а членовете на СкК - “секретар” или “главен секретар”. Тази квалификация трябва да бъде получена чрез изпит, организиран от БФСТ и удостоверявана пред председателя на СдК със секретарска книжка, издадена от БФСТ.

б) Секретарската комисия се утвърждава от БФСТ.

в) Работата на СкК се заплаща съгласно Наредба на БФСТ.

 

10.2. Задължения на Председателя на СкК:

а) Отговаря за цялостната работа на комисията.

б) Да познава Правилниците и Наредбите на БФСТ.

в) Да раздава състезателни номера срещу редовни състезателни книжки и състезателни карти по време на регистрацията на участниците и в частност:

-          Да контролира редовността на състезателните книжки на участниците, резултатите от предишните състезания, преминаванията от клас в клас, преминаване по възраст, смяна на партньор и клубна принадлежност.

-          Да вписва в книжките всички забелязани от него (умишлени или неумишлени) грешки, както и да извършва всички вписвания и изменения, които са му предписани писмено от БФСТ;

-          Първото участие в състезание на двойка, която е променила клубната си принадлежност да записва в протокола на състезанието и в състезателните книжки.

г) Да организира и управлява работата на СкК.

д) Да взема решение съвместно с председателя на СдК и организаторите, при допусната секретарска грешка, когато неправилно двойка не е допусната до следващия кръг и/или неправилно е допусната, докато следващия кръг все още се изпълнява или е завършил, но финален кръг не е започнал.

е) Да отговаря лично за достоверността на резултатите от състезанието, чиято секретарска комисия е председателствал.

ж) Да вписва резултатите от състезанията на комплекса в състезателните книжки на участниците, което удостоверява с подписа си и подпечатва с печата на състезателния комплекс; при възможност подписва и подпечатва командировъчни заповеди на състезатели, ръководители, представители (придружители), секретари, изпълнители на музикалното оформление и др., като в последния случай това става със съгласието на организаторите.

з) Лично да изготвя и подписва протоколите от състезанията на комплекса в 4 екземпляра (за БФСТ, за председателя на СдК, за организатора и за себе си ); в протокола на всяко състезание се вписват за всяка участваща двойка: състезателния номер и по две имена за всеки от състезателите, клуба и селището му, класификацията на състезанието, състава на СдК и председателя, резултатите от състезанията, вкл. преминаванията в следващ клас, преминаванията в следващата възрастова група, промяна на клубна принадлежност, промяна на партньор, нередности в състезателните книжки и др.

и) По време и след завършването на всяко състезание от комплекса да раздава състезателните книжки на двойките или на представителите им (след получаване на състезателния номер) с вписаните, подписани и подпечатани от него резултати; наименование на турнира, селище, дата, клас на двойката, брой двойки; място или максимално достигнат кръг с диапазон на местата в него, точки от състезанието, сумарно точките след състезанието, преминаването в следващ състезателен клас.

й) Да запазва един екземпляр от всички протоколи и един екземпляр от скейтинг-бланките на всички финали за себе си.

к) Да предава на организаторите един екземпляр от всички протоколи, таблиците с хиксовете и всички съдийски фишове (от междинните кръгове и финалите) на съхранение за една година.

л) Да предава един екземпляр от всички протоколи на комплекса в офиса на БФСТ, където се нанасят в базата-данни резултатите от състезанието и всички вписани обстоятелства, касаещи картотеката на БФСТ.

 

10.3. Секретарската бригада извършва следното:

а) Получава от организаторите по договореност необходимите компютърно оборудване и канцеларски материали

б) Изработва:

-          преди и след всеки нефинален кръг необходимите документите

-          след всеки финален кръг съобщението с резултатите от финала и ги представя на: съкратено за председателя на СкК, водещия комплекса и евентуално на калиграф, представител на телевизията и/или журналисти.

в) По време на финален кръг всички членове на СкК участват в изчисляването на местата във финала въз основа на съдийските оценки по Скейтинг системата (при СкК от председател и един член, председателят е длъжен да участва в прилагането на Скейтинг системата), забранява се (без изключения) по време на финален кръг само едно лице да записва оценките на съдиите и да изчислява местата по Скейтинг системата.

г) Коригира грешки, ако е възможно, открити при обществения контрол на работата й.

 

10.4. Замяна или отстраняване на член на СкК може да се извърши по всяко време единствено от Председателя на СкК и то в изключителни случаи (заболяване и т.н.). Ако има замяна, новия член на СкК трябва да има квалификация “секретар” или “главен секретар”, която удостоверява със секретарска книжка или писмена декларация.

 

11. Заключителни разпоредби

 

11.1. Всички въпроси, които не са регламентирани от този Правилник се уреждат с Наредби и Инструкции на БФСТ, съгласно административно-нормативните документи на БФСТ, IDSF и DAMС.
 

11.2. Възражения се отправят в писмен вид до БФСТ.
а) Всички подадени сигнали и жалби, касаещи Правилника се разглеждат в 30-дневен срок и решенията се оповестяват пред всички членове на БФСТ.
б) Решенията относно извършените нарушения могат да се обжалват в 15-дневен срок с молба до Арбитражната комисия на БФСТ.
11.3. За неизпълнение на настоящия Правилник и съпътстващите го документи се прилагат административни и парични санкции.
а) лишаване от право на участие в състезателната дейност на Федерацията за срок от 1 до 12 месеца;
б) глоба от 1 до 10 минимални работни заплати, ако не подлежи на по-тежко наказание.
 

11.4. Нарушенията по Правилника се установяват от длъжностни лица на БФСТ и/или при подаване на сигнал или жалба за извършено нарушение.

 

 

11.5. Общи забележки по ограниченията:

 

1.    Контролът по спазване на ограниченията по време на състезанията по възраст и клас се възлага на главния съдия и съдията по ограниченията, които работят заедно. Всички забележки се отправят към треньорите на двойките, допуснали превишения.

2.    Главният съдия отсъжда:

2.1.Предупреждение-от двойката и треньора се изисква до началото на следващия кръг да се отстрани нарушението.

2.2.Дисквалификация- при повторно нарушение или само финален кръг.  2.3.Санкциите се оповестяват по време на състезанието.Вписват се в протокола.

2.4.Решението на главния съдия е окончателно.

3.    При констатирани повече от три нарушения на двойки от един и същ КСТ, треньорите са длъжни да завършат опреснителен курс в Школата на БФСТ в срок определен от БФСТ.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Клас Е

Стандартни тнаци (СТТ)

1. Waltz (Валс)

1.    Closed Changes (RF, LF) /Затворени смени/

2.    Natural Turn/Дясно Завъртане/

3.    Reverse Turn /Ляво Завъртане/

4.    Natural Spin Turn /Дясно Спиново Завъртане/

5.    Outside Change /Външна Смяна/

6.    Whisk /Уиск/

7.    Chasse from PP /Шасе от ПП/

8.    Weave from PP/Заплитане от ПП/

 

Примерни хореографии

Фигура

стъпки

такт

Natural Turn/Дясно Завъртане/

1-6

2

Closed Changes(RF)Затворена смяна/

1-3

1

Reverse Turn /Ляво Завъртане/

1-6

2

Closed Changes(LF )Затворена смяна/

1-3

1

Natural Turn/Дясно Завъртане/

1-3

1

Outside Change /Външна Смяна/

1-3

1

Natural Spin Turn /Дясно Спиново Завъртане/

1-6

2

Reverse Turn /Ляво Завъртане/

4-6,1-6

3

Closed Changes(LF )Затворена смяна/

1-3

1

 

Фигура

стъпки

такт

Natural Turn/Дясно Завъртане/

1-3

1

Outside Change /Външна Смяна/

1-3

1

Natural Spin Turn /Дясно Спиново Завъртане/

1-6

2

Reverse Turn /Ляво Завъртане/

4-6,1-6

3

Whisk /Уиск/

1-3

1

Chasse from PP /Шасе от ПП/

1-4

1

 

 

2.Tango (Танго)

1.    Walk (LF, RF) /Ход (с ляв, с десен крак/

2.    Progressive Side Step /Прогресивна Странична Стъпка/

3.    Basic Reverse Turn /Основно Ляво Завъртане/

4.    Open Reverse Turn (PO, P in line, with Open or Closed Finish) /Отворено Ляво Завъртане (Партньорът извън, Партньорът в линия, с Отворен или Затворен Край)/

5.    Progressive Side Step Reverse Turn /Ляво Завъртане с Прогресивна Странична Стъпка/

6.    Progressive Link /Прогресивна Връзка/

7.    Closed Promenade /Затворен Променад/

8.    Open Promenade /Отворен Променад/

9.    Promenade Link /Променадна Връзка/

10. Four Step /Четири Стъпки/

11. Five Step /Пет Стъпки/

12. Natural Promenade Turn /Дясно Променадно Завъртане/

 

Примерни хореографии

Фигура

стъпки

такт

Walks /Ход /

1-2

2

Progressive Link /Прогресивна Връзка

1-2

1/2

Closed Promenade /Затворен Променад/

1-4

1 1/2

Basic Reverse Turn/Основно Ляво Завъртане/

1-6

2

Open Reverse Turn (P in line, with Closed Finish) /Отворено Ляво Завъртане, Партньорът в линия, със Затворен Край)/

1-6

2

 

Фигура

стъпки

такт

Walks /Ход /

1-2

2

Progressive Link /Прогресивна Връзка

1-2

1/2

Promenade Link /Променадна Връзка/

1-3

1

Open Reverse Turn (PO,  with Open Finish) /Отворено Ляво Завъртане (Партньорът извън, с Отворен Край)/

1-6

2

Four Step /Четири Стъпки/или Five Step /Пет Стъпки/

1-4(1-5)

1(1 ½)

Natural Promenade Turn /Дясно Променадно Завъртане/

1-4

1 1/2

Closed Promenade /Затворен Променад/

1-4

1 1/2

 

 

3. Quickstep (Куикстеп)

1.    Quarter Turn (to R, to L)/Четвърт Завъртане (надясно, наляво)/

2.    Natural Spin Turn /Дясно Спиново Завъртане/

3.    Chasse Reverse Turn /Ляво Завъртане с Шасе/

4.    Progressive Chasse /Прогресивно Шасе/

5.    Progressive Chasse to R /Прогресивно Шасе надясно/

6.    Lock Step (fwd & bwd) /Лок (напред и назад)/

 

Примерна хореография

Фигура

стъпки

такт

Quarter Turn to R/Четвърт Завъртане надясно/

1-4

1 ½

Progressive Chasse /Прогресивно Шасе/

1-4

1 ½

Lock Step (fwd) /Лок (напред)/

1-4

1 ½

Natural Spin Turn /Дясно Спиново Завъртане/

1-9

3 ½

Chasse Reverse Turn /Ляво Завъртане с Шасе/

1-3

1

Progressive Chasse /Прогресивно Шасе/

1-4

1 ½

 

 

Латиноамерикански танци (ЛАТ)

1. Cha-cha-cha (Ча-ча-ча)

1.    Cha-cha-cha Chasses (side, fwd lock, bwd lock) /Ча-ча-ча Шасета (настрани, лок напред, лок назад)/

2.    Basic Movement (Closed, Open) /Основно Движение (в Затворена позиция, в Отворена позиция)/

3.    Time Step /Ритмична Стъпка/

4.    Spot Turn (to R , to L, Solo) /Точково Завъртане (надясно, наляво, соло)/

5.    New York (Check from Open PP, Check from Open CPP) /Ню-Йорк (Чек от Отворена ПП, Чек от Отворена ОПП)/

6.    Hand to Hand/Ръка до Ръка/

7.    Fan /Ветрило/

8.    Alemana (from Open Facing Position, from Fan Position, with Finish A, with Finish B) /Алемана (от Отворена позиция, от позиция Ветрило, с край А, с край Б)/

9.    Hockey Stick (and with Finish in Open CPP Position)/Хокеен Стик (и с край в Отворена ОПП)/

10. Shoulder to Shoulder /Рамо до Рамо/

 

Примерна хореография

Фигура

стъпки

такт

Basic Movement (Closed)

1-10

2

Fan /Ветрило/

1-10

2

Alemana /Алемана )/

1-10

2

New York  /Ню-Йорк/

1-10

2

Spot Turn (to R , to L,) /Точково Завъртане (надясно, наляво)

1-10

2

 

2.Rumba (Румба)

1.    Basic Movement (Closed, Open, Alternative/Основно Движение (затворено, отворено, Алтернативно)/

2.    Walks (fwd, bwd,) /Ходове (напред, назад,)/

3.    Spot Turn (to R , to L, Solo) /Точково Завъртане (надясно, наляво, соло)/

4.    Underarm Turn for Lady (to R, to L) /Завъртане под ръка за жената (надясно, наляво)/

5.    New York (Check from Open PP, Check from Open CPP) /Ню-Йорк (Чек от Отворена ПП, Чек от Отворена ОПП)/

6.    Hand to Hand /Ръка до Ръка/

7.    Fan /Ветрило/

8.    Alemana (from Open Facing Position, from Fan Position) /Алемана (от Отворена позиция, от позиция Ветрило)/

9.    Hockey Stick (and with Finish in Open CPP Position)/Хокеен Стик (и с край в Отворена ОПП)/

10. Shoulder to Shoulder /Рамо до Рамо/

11. Cucarachas /Кукарачи/

 

Примерна хореография

Фигура

стъпки

такт

Basic Movement (Closed)

1-6

2

Fan /Ветрило/

1-6

2

Hockey Stick (and with Finish in Open CPP Position)/Хокеен Стик (и с край в Отворена ОПП)/

1-6

2

Underarm Turn for Lady /Завъртане под ръка за жената/

1-3

1

Hand to Hand /Ръка до Ръка/

1-3

1

Spot Turn (to R , to L,) /Точково Завъртане (надясно, наляво)

1-6

2

 

 

3. Jive (Джайв)

Basic in Place/Основен Ход на място/

Basic in Fallaway (Fallaway Rock) /Основен ход с Фолауей (Фолауей Рок)/

Change of Place (L to R, R to L) /Смяна на местата (ляво-дясно, дясно-ляво)/

Link /Връзка/

American Spin /Американски Спин/

Stop and Go /Спри и Тръгни/

Change of Hands Behind the Back /Смяна на ръцете зад гърба/

Interpretations of Jive Chasse (single step, step-tap, tap-step) /Заместители на Шасе в Джайв/

 

Примерна хореография

Фигура

стъпки

такт

Basic in Fallaway (Fallaway Rock) /Основен ход с Фолауей (Фолауей Рок

1-8

1 1/2

Change of Place (R to L) /Смяна на местата ( дясно-ляво)/

1-8

1 1/2

Change of Place (L to R) /Смяна на местата (ляво-дясно)/

1-8

1 1/2

American Spin /Американски Спин/

(1-8,1-8)

3

Change of Hands Behind the Back /Смяна на ръцете зад гърба/

(1-8,1-8)

3

Link /Връзка/

1-8

1 1/2

 

Забележка:

Фигурите се изпълняват по описание в ръководствата на БФСТ

Разрешено е разделени да танцуват:

Самба - 2 такта 1 2 12),
Ча-Ча-Ча - 2 такта (2 3 4 и 1 2 3 4 и 1),
Джайв - 2 такта (1 2 3 4 1 2 3 4).

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

Клас Д

Стандартни тнаци (СТТ)

 

1. Waltz (Валс)

 1. Closed Changes (RF, LF) /Затворени смени/
 2. Natural Turn /Дясно(Естествено) Завъртане/
 3. Reverse Turn /Ляво (Обратно) Завъртане/
 4. Natural Spin Turn /Дясно Спиново Завъртане/
 5. Outside Change /Външна Смяна/
 6. Hesitation Change /Смяна с Изчакване/
 7. Drag Hesitation /Влачене с Изчакване/
 8. Reverse Corte /Ляво Корте/
 9. Double Reverse Spin /Двоен Ляв (Обратен) Спин/
 10. Whisk /Уиск/
 11. Back Whisk /Заден Уиск/
 12. Impetus /Импетус/
 13. Chasse from PP /Шасе от ПП/
 14. Progressive Chasse to R /Прогресивно Шасе надясно/
 15. Backward Lock /Лок (Пресечена Стъпка) назад/
 16. Basic Weave /Основно Заплитане/
 17. Telemark /Телемарк/
 18. Open Telemark /Отворен Телемарк/
 19. Open Impetus /Отворен Импетус/
 20. Outside Spin /Външен Спин/
 21. Underturned Outside Spin /Недовъртян Външен Спин/
 22. Open Impetus and Cross Hesitation /Отворен Импетус и Кръстосано Изчакване/
 23. Open Telemark and Cross Hesitation /Отворен Телемарк/
 24. Open Telemark and Wing / Отворен Телемарк и Крило/
 25. Open Impetus and Wing /Отворен Импетус и Крило/
 26. Closed Wing /Затворено Крило/
 27. Turning Lock (and fin. in PP) /Въртящ Лок ( и зав. в ПП)/
 28. Weave from PP /Заплитане от ПП/
 29. Reverse Pivot /Ляв Пивот/
 30. Runing Spin Turn /Тичащо Спиново Завъртане/
 31. Fallaway Reverse and Slip Pivot /Ляв Фолауей и Слип Пивот/
 32. Fallaway Natural Turn /Дясно Завъртане с Фолауей/
 33. Fallaway Whisk after 1-3 of Natural Turn /Фолауей Уиск след 1-3 от Дясно Завъртане/

 

2.Tango (Танго)

 1. Walk (LF, RF) /Ход (с ляв, с десен крак/
 2. Progressive Side Step /Прогресивна Странична Стъпка/
 3. Basic Reverse Turn /Основно Ляво Завъртане/
 4. Open Reverse Turn (PO, P in line, with Open or Closed Finish) /Отворено Ляво Завъртане (Партньорът извън, Партньорът в линия, с Отворен или Затворен Край)/
 5. Progressive Side Step Reverse Turn /Ляво Завъртане с Прогресивна Странична Стъпка/
 6. Progressive Link /Прогресивна Връзка/
 7. Closed Promenade /Затворен Променад/
 8. Open Promenade /Отворен Променад/
 9. Back Corte /Задно Корте/
 10. Rocks (LF, RF) /Рокове с Ляв, с Десен крак/
 11. Rock Turn /Роково Завъртане/
 12. Natural Twist Turn /Дясно Туистово Завъртане/
 13. Promenade Link /Променадна Връзка/
 14. Four Step /Четири Стъпки/
 15. Brush Tap /Браш Теп/
 16. Outside Swivels /Външни Суивъли/
 17. Reverse Outside Swivel /Ляв Външен Суивъл/
 18. Fallaway Promenade /Фолауей Променад/
 19. Fallaway Four Step / Четири Стъпки с Фолауей /
 20. Four Step Change /Смяна с Четири Стъпки/
 21. Five Step /Пет Стъпки/
 22. Natural Promenade Turn /Дясно Променадно Завъртане/
 23. Natural Promenade Turn to Rock Turn /Дясно Променадно Завъртане до Роково Завъртане/
 24. Fallaway Reverse and Slip Pivot  /Ляв Фолауей и Слип Пивот/
 25. Back Open Promenade/Заден Отворен Променад/
 26. Chase /Гонитба/
 27. Chasse to R after st.5 of Chase /Шасе надясно след стъпка 5 от Гонитба/

 

3. Viennese Waltz (Виенски Валс)

1.   Natural Turn/Дясно Завъртане/

2.   Reverse Turn /Ляво Завъртане/

3.   Change from Natural Turn to Reverse Turn /Смяна от Дясно към Ляво Завъртане/

4.   Change from Reverse Turn to Natural Turn /Смяна от Ляво към Дясно Завъртане/

 

 

4. Quickstep (Куикстеп)

 1. Quarter Turn (to R, to L)/Четвърт Завъртане (надясно, наляво)/
 2. Natural Turn (& with Hesitation) /Дясно Завъртане (и с Изчакване)/
 3. Natural Pivot Turn /Дясно Пивотово Завъртане/
 4. Natural Spin Turn /Дясно Спиново Завъртане/
 5. Chasse Reverse Turn /Ляво Завъртане с Шасе/
 6. Progressive Chasse /Прогресивно Шасе/
 7. Progressive Chasse to R /Прогресивно Шасе надясно/
 8. Zig - Zag, Back Lock, Runing Finish /Зиг-Заг, Лок назад, Тичащ край/
 9. Lock Step (fwd & bwd) /Лок (напред и назад)/
 10. Double Reverse Spin /Двоен Ляв (Обратен) Спин/
 11. Quick Open Reverse Turn /Бързо Отворено Ляво (Обратно) Завъртане/
 12. Impetus /Импетус/
 13. Four Quick Run /Четири Бързи тичащи стъпки/
 14. Runing Finish /Тичащ Край/
 15. V6 /В6/
 16. Tipple Chasse (to R, to L) /Пияно Шасе (надясно, наляво)/
 17. Cross Chasse /Кръстосано Шасе/
 18. Cross Swivel /Кръстосан Суивъл/
 19. Fish Tail /Рибешка Опашка/
 20. Telemark /Телемарк/
 21. Open Telemark /Отворен Телемарк/
 22. Open Impetus /Отворен Импетус/
 23. Runing Right Turn /Тичащо Дясно Завъртане/
 24. Reverse Pivot /Ляв Пивот/
 25. Running Spin Turn /Тичащо Спиново Завъртане/
 26. Six Quick Run /Шест Бързи Стъпки/
 27. Rumba Cross /Румба Крос/
 28. Tipsy(to R, to L) /Типси (надясно, наляво)
 29. Hover Corte/Реещо Корте/

 

Латиноамерикански танци (ЛАТ)

 

1. Samba (Самба)

 1. Basic and Alternative Basic Movement (with RF, with LF) /Основно и Алтернативно Основно Движение(с с десен крак, с ляв крак)/
 2. Side Basic Movement /Странично Основно Движение/
 3. Progressive Basic Movement /Прогресивно Основно Движение/
 4. Outside Basic Movement /Външно Основно Движение/
 5. Whisk (to R, to L) /Уиск (надясно, наляво)/
 6. Samba Walks (Promenade, Side, Stationary) /Самба Ходове (Променадни, Странични, Стационарни)/
 7. Closed Rocks /Затворени Рокове/
 8. Open Rocks /Отворени Рокове/
 9. Reverse Turn (1a2 rhythm) /Ляво Завъртане (ритъм 1а2)/
 10. Corta Jaca /Корта Джака/
 11. Botafogos /Ботафого/

-       Fwd (Travelling) /напред (Пътуващо)/

-       PP to CPP (Promenade) /Променадни/

-       Shadow/Сенчесто/

-       Contra /Контра/

-       Same Foot /с едноименни крака/

 1. 11.Voltas /Волти/

-       Simple Volta (to R, to L) /Обикновена Волта (надясно, наляво)/

-       Criss Cross (Travelling to R , to L) /Крис-Крос (Пътуващи надясно, наляво)/

-       Maypole (Continuous Spot Turn and Circular Volta) /Майско дърво (Непрекъсната Точкова и Кръгова Волта)/

-       Volta Spot Turn (to R, to L, Solo) /Точково Завъртане (надясно, наляво, соло)/

-       Roundabout (Circular Voltas to R , to L)/Раундабаут (Кръгови Волти надясно, наляво)/

-       Voltas in Shadow Position on Same Foot/Волти в Сенчеста позиция с едноименни крака/

-       Closed Volta/Затворена Волта/

 1. 12. Foot Changes (Method 1,2,3,4)    /Смени на краката (Методи 1,2,3,4)/
 2. Samba Locks (in Open PP or Open CPP)/Самба Локове (в Отворена ПП или Отворена ОПП)/
 3. Cruzados Walks/Locks (Solo, in Shadow Position on Same Foot) /Крусадо Ходове/Локове (соло, в Сенчеста позиция с едноименни крака)/
 4. Promenade to Counter Promenade Run /Променадно до Обратно Променадно тичане/
 5. Natural Roll /Десен Рол/
 6. Revers Turn (Roll - SQQ rhythm) /Ляво Завъртане (Рол)/
 7. Backward Rocks/Задни Рокове/
 8. Plait /Плитка/
 9. Argentine Crosses/Аржентински Кросове/
 10. Rolling of the Arm /Навиване на Ръка/
 11. Three Step Turn /Завъртане с три стъпки/
 12. Rhythm Bounce/Ритмичен баунс/

 

2. Cha-cha-cha (Ча-ча-ча)

 1. Cha-cha-cha Chasses (side, fwd lock, bwd lock) /Ча-ча-ча Шасета (настрани, лок напред, лок назад)/
 2. Basic Movement (Closed, Open) /Основно Движение (в Затворена позиция, в Отворена позиция)/
 3. Time Step (& in Guapacha timing) /Ритмична Стъпка (и в Уапача ритъм)/
 4. Spot Turn (to R , to L, Solo) /Точково Завъртане (надясно, наляво, соло)/
 5. New York (Check from Open PP, Check from Open CPP) /Ню-Йорк (Чек от Отворена ПП, Чек от Отворена ОПП)/
 6. Hand to Hand/Ръка до Ръка/
 7. Cross Basic (& Guapacha timing and/or with Lady’s Solo Turn) /Кръстосано Основно Движение(и в Уапача ритъм и/или със соло завъртане на жената)/
 8. Fan /Ветрило/
 9. Alemana (from Open Facing Position, from Fan Position, with Finish A, with Finish B) /Алемана (от Отворена позиция, от позиция Ветрило, с край А, с край Б)/
 10. Hockey Stick (and with Finish in Open CPP Position)/Хокеен Стик (и с край в Отворена ОПП)/
 11. Natural Opening Out Movement /Дясно Отварящо Движение/
 12. Closed Hip Twist (Basic & Advanced)  /Затворен Хип Туист(Основен и Напредващ)/
 13. Open Hip Twist /Отворен Хип Туист/
 14. Cuban Breaks (in Open Pos., in Open CPP, in Shadow Pos. on Same Foot) /Кубински Разчупвания (в Отворена позиция, в Отворена ОПП, в Сенчеста позиция с едноименни крака)/
 15. Three Cha-cha-chas (fwd, bwd, in PP, in CPP) /Три Ча-ча-ча (напред, назад, в ПП, в ОПП)/
 16. Shoulder to Shoulder /Рамо до Рамо/
 17. Turkish Towel /Турска Кърпа/
 18. Rope Spining/Ласо/
 19. Sweetheart /Сладко сърце/
 20. Curl /Къдрица/
 21. Foot Changes (Method 1,2,3) /Смени на краката (Метод 1,2,3)/
 22. Cha-cha-cha Chasse replacements ( Hip Twist Chasse, Crossover Chasse, Rounde  Chasse, Slip Chasse) /Заместители на Ча-ча-ча Шасе (Хип Туист Шасе,Крос Шасе, Ронде Шасе, Слип Шасе)/
 23. Natural Top (with Finish A, with Finish B) /Десен Топ (с край А, с край Б)/
 24. Reverse Top /Ляв Топ/
 25. Split Cuban Breaks (from Open CPP, from Open CPP and Open PP, in Shadow Pos. on Same Foot) /Разцепени Кубински Разчупвания (от Отворена ОПП, от Отворена ОПП  и Отворена ПП, в Сенчеста позиция с едноименни крака)/
 26. Spiral /Спирала/
 27. Closed Hip Twist Spiral /Спирала от Затворен Хип Туист/
 28. Open Hip Twist Spiral /Спирала от Отворен Хип Туист/
 29. Follow my Leader /Следвай ме/
 30. Aida /Аида/
 31. Opening Out from Reverse Top /Отваряне от Ляв Топ/

 

3.Rumba (Румба)

 1. Basic Movement (Closed, Open, Alternative/Основно Движение (затворено, отворено, Алтернативно)/
 2. Walks (fwd, bwd, fwd in Shadow Position, (Kiki)) /Ходове (напред, назад, напред в Сенчеста позиция (Кики))/
 3. Spot Turn (to R , to L, Solo) /Точково Завъртане (надясно, наляво, соло)/
 4. Underarm Turn for Lady (to R, to L) /Завъртане под ръка за жената (надясно, наляво)/
 5. New York (Check from Open PP, Check from Open CPP) /Ню-Йорк (Чек от Отворена ПП, Чек от Отворена ОПП)/
 6. Hand to Hand /Ръка до Ръка/
 7. Fan /Ветрило/
 8. Alemana (from Open Facing Position, from Fan Position) /Алемана (от Отворена позиция, от позиция Ветрило)/
 9. Hockey Stick (and with Finish in Open CPP Position)/Хокеен Стик (и с край в Отворена ОПП)/
 10. Natural Opening Out Movement /Дясно Отварящо Движение/
 11. Opening Out to R and L /Отваряне надясно и наляво/
 12. Shoulder to Shoulder /Рамо до Рамо/
 13. Aida (Fallaway, Finish with Cuban Roks and Spot Turn or with Double Spot Turn) /Аида (Фолауей, край с Кубински Рокове и Точково Завъртане или с Двойно Точково Завъртане)/
 14. Closed Hip Twist (Basic & Advanced) /Затворен Хип Туист (Основен и Напредващ)/
 15. Open Hip Twist/Отворен Хип Туист/
 16. Spiral (Finish in Open Facing and in Fan Position) /Спирала (край в Отворена позиция и в позиция Ветрило)/
 17. Sliding Doors /Плъзгащи Врати/
 18. Rope Spining/Ласо/
 19. Cucarachas /Кукарачи/
 20. Side Steps, Side Step & Cucarachas /Странични Стъпки, Странична Стъпка и Кукарачи/
 21. Cuban Rocks (and Syncopated, fwd, back, side) /Кубински Рокове (и Синкопирани, напред, назад и встрани)/
 22. Curl /Къдрица/
 23. Fencing (Finish with Spot Turn or Spin Ending) /Фехтовка (край с Точково завъртане или Спиново завъртане)/
 24. Natural Top(including Lady’s Spiral Turn to L) /Десен Топ (включително със Спирално завъртане за жената наляво)/
 25. Reverse Top /Ляв Топ/
 26. Advanced Opening Out Movement /Напредващо Отварящо Движение/
 27. Opening Out from Reverse Top /Отваряне от Ляв Топ/
 28. Continuous Hip Twist /Непрекъснат Хип Туист/
 29. Continuous Circular Hip Twist /Непрекъснат Кръгов Хип Туист/
 30. Three Alemanas /Три Алемани/
 31. Three Threes (Finish in Closed Hold, Open Facing Position, Fan Position) /Три Алемани (завършващи в Затворена позиция, Отворена позиция и позиция Ветрило)/
 32. Shoulder to Shoulder (Open or Closed) /Рамо до Рамо (Отворено или Затворено)/

 

4. Jive (Джайв)

 1. Basic in Place/Основен Ход на място/
 2. Basic in Fallaway (Fallaway Rock) /Основен ход с Фолауей (Фолауей Рок)/
 3. Change of Place (L to R, R to L) /Смяна на местата (ляво-дясно, дясно-ляво)/
 4. Link /Връзка/
 5. Whip /Камшик/
 6. Double Cross Whip /Камшик с двойно кръстосване/
 7. Throwaway Whip /Камшик с изхвърляне/
 8. Curly Whip /Камшик с Къдрица/
 9. Promenade Walks (slow and quick) /Променадни ходове (бавни, бързи)/
 10. American Spin /Американски Спин/
 11. Fallaway Throwaway /Фолауей Изхвърляне/
 12. Windmill /Мелница/
 13. Spanish Arms /Испански Ръце/
 14. Stop and Go /Спри и Тръгни/
 15. Rolling of the Arm /Навиване на ръка/
 16. Change of Hands Behind the Back /Смяна на ръцете зад гърба/
 17. Interpretations of Jive Chasse (single step, step-tap, tap-step) /Заместители на Шасе в Джайв/
 18. Change of Place R to L with Double Spin /Смяна на местата от дясно в ляво с Двоен Спин/
 19. Overturned Change of Place L to R with Simple Spin/Превъртяна Смяна на местата от ляво в дясно сОобикновен Спин/
 20. Simple Spin/Обикновен Спин/
 21. Overturned Fallaway Throwaway /Превъртяно Фолауей Изхвърляне/
 22. Chicken Walks /Пилешки Ходове/
 23. Reverse Whip /Ляв Камшик/
 24. Advanced Link (Break with replacements for Rock - kick-ball-change, pause-ball- change, pause-close-step) /Напредваща Връзка (Разчупване със заместители на Рока/
 25. Toe Heel Swivels /Суивъли Пръсти-Пета/
 26. Fliks into Break /Фликове към разчупване/
 27. Left Shoulder Shove (Hip Bump) /Наклон с ляво рамо (удар в бедрата)/

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 

1.    Фигури - всички изброени по-горе фигури са разрешени за изпълнение

2.    Ритъм - всички фигури се изпълняват в стандартизирания им основен или алтернативен ритъм

3.    Ориентации, Позиции и Величини на завъртане- ориентациите, началните и крайни позиции и величини на завъртане на фигурите трябва да се спазват. Не е разрешено нестандартизирано разцепване и танцуване на части от фигурите.

4.    Връзки между фигурите -разрешени са връзки между фигурите, които са в съответствие със стандартизирания им основен или алтернативен ритъм

5.    СТТ -В Куикстеп е разрешено използването на Отворено Дясно Завъртане от ПП като самостоятелна фигура, а фигурата Тичащ Край може да бъде завършвана в ПП.

6.    ЛАТ - Допустимите хватове в ЛАТ са изброените по-долу. Свободните ръце трябва да се използват естествено. Уапача ритъм в Ча-ча-ча е разрешен при фигурите: Closed Basic, Cross Basic, Time Step, Check from Open CPP and Open PP, Open and Closed Hip Twist, Alemana, Hockey Stick

7.    Разрешено е разделени да танцуват:

-       Самба - 2 такта (1 2 12)

-       Ча-Ча-Ча - 2 такта (2 3 4 и 1 2 3 4 и 1)

-       Румба- 2такта(2,3,4,1,2,3,4,1)

-       Джайв - 2 такта (1 2 3 4 1 2 3 4)

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

Клас С

Стандартни тнаци (СТТ)

 

1. Waltz (Валс)

1.    Closed Changes (RF, LF) /Затворени смени/

2.    Natural Turn/Дясно(Естествено) Завъртане/

3.    Reverse Turn /Ляво (Обратно) Завъртане/

4.    Natural Spin Turn /Дясно Спиново Завъртане/

5.    Outside Change /Външна Смяна/

6.    Hesitation Change /Смяна с Изчакване/

7.    Drag Hesitation /Влачене с Изчакване/

8.    Reverse Corte /Ляво Корте/

9.    Double Reverse Spin /Двоен Ляв (Обратен) Спин/

10.Whisk /Уиск/

11.Back Whisk /Заден Уиск/

12.Impetus /Импетус/

13.Chasse from PP /Шасе от ПП/

14.Progressive Chasse to R /Прогресивно Шасе надясно/

15.Backward Lock /Лок (Пресечена Стъпка) назад/

16.Basic Weave /Основно Заплитане/

17.Tidemark /Телемарк/

18.Open Telemark /Отворен Телемарк/

19.Open Impetus /Отворен Импетус/

20.Outside Spin/Външен Спин/

21.Underturned Outside Spin /Недовъртян Външен Спин/

22.Open Impetus and Cross Hesitation /Отворен Импетус и Кръстосано Изчакване/

23.Open Telemark and Cross Hesitation /Отворен Телемарк

24.Open Telemark and Wing / Отворен Телемарк и Крило/

25.Open Impetus and Wing /Отворен Импетус и Крило/

26.Closed Wing /Затворено Крило/

27.Turning Lock (and fin. in PP) /Въртящ Лок ( и зав. в ПП)/

28.Weave from PP/Заплитане от ПП/

29.Reverse Pivot /Ляв Пивот/

30.Runing Spin Turn /Тичащо Спиново Завъртане/

31.Fallaway Reverse and Slip Pivot /Ляв Фолауей и Слип Пивот/

32.Fallaway Natural Turn /Дясно Завъртане с Фолауей/

33.Fallaway Whisk after 1-3 of Natural Turn /Фолауей Уиск след 1-3 от Дясно Завъртане/

 

2.Tango (Танго)

1.    Walk (LF, RF) /Ход (с ляв, с десен крак/

2.    Progressive Side Step /Прогресивна Странична Стъпка/

3.    Basic Reverse Turn /Основно Ляво Завъртане/

4.    Open Reverse Turn (PO, P in line, with Open or Closed Finish) /Отворено Ляво Завъртане (Партньорът извън, Партньорът в линия, с Отворен или Затворен Край)/

5.    Progressive Side Step Reverse Turn /Ляво Завъртане с Прогресивна Странична Стъпка/

6.    Progressive Link /Прогресивна Връзка/

7.    Closed Promenade /Затворен Променад/

8.    Open Promenade /Отворен Променад/

9.    Back Corte /Задно Корте/

10.Rocks (LF, RF) /Рокове с Ляв, с Десен крак/

11.Rock Turn /Роково Завъртане/

12.Natural Twist Turn /Дясно Туистово Завъртане/

13.Promenade Link /Променадна Връзка/

14.Four Step /Четири Стъпки/

15.Brush Tap /Браш Теп/

16.Outside Swivels /Външни Суивъли/

17.Reverse Outside Swivel /Ляв Външен Суивъл/

18.Fallaway Promenade /Фолауей Променад/

19.Fallaway Four Step / Четири Стъпки с Фолауей /

20.Four Step Change /Смяна с Четири Стъпки/

21.Five Step /Пет Стъпки/

22.Natural Promenade Turn /Дясно Променадно Завъртане/

23.Natural Promenade Turn to Rock Turn /Дясно Променадно Завъртане до Роково Завъртане/

24.Fallaway Reverse and Slip Pivot  /Ляв Фолауей и Слип Пивот/

25.Back Open Promenade/Заден Отворен Променад/

26.Chase /Гонитба/

27.Chasse to R after st.5 of Chase /Шасе надясно след стъпка 5 от Гонитба/

 

3. Viennese Waltz (Виенски Валс)

1.Natural Turn/Дясно Завъртане/

2.Reverse Turn /Ляво Завъртане/

3.Change from Natural Turn to Reverse Turn /Смяна от Дясно към Ляво Завъртане/

4.Change from Reverse Turn to Natural Turn /Смяна от Ляво към Дясно Завъртане/

5.Backward Changes /Смени назад/

 

4. Slow Foxtrot (Бавен Фокстрот)

1.     Feather Step /Стъпка Перо/

2.     Three Step /Три Стъпки/

3.     Natural Turn /Дясно Завъртане/

4.     Reverse Turn (incorporating Feather Finish) /Ляво Завъртане (включващо Край Перо)/

5.     Change of Direction /Смяна на посоката/

6.     Impetus /Импетус/

7.     Basic Weave/Основно Заплитане/

8.     Natural Weave /Дясно Заплитане/

9.     Reverse Wave /Лява Вълна/

10.  Telemark /Телемарк/

11.  Open Telemark /Отворен Телемарк/

12.  Open Impetus /Отворен Импетус/

13.  Weave from PP /Заплитане от ПП/

14.  Natural Weave from PP /Дясно Заплитане от ПП/

15.  Top Spin /Топ Спин/

16.  Hover Feather /Реещо Перо/

17.  Hover Telemark /Реещ Телемарк/

18.  Natural Telemark /Десен Телемарк/

19.  Natural Twist Turn /Дясно Туистово Завъртане/

20.  with Hover Feather ending /с край Реещо Перо/

21.  withWeave Ending/с край Заплитане/

22.  withImpetus Ending/с край Импетус/

23.  Outside Swivel /Външен Суивъл/

24.  Curved Feather to Back Feather /Извито Перо до Перо назад/

25.  Hover Cross /Реещ Крос/

26.  Open Telemark, Natural Turn, Outside Swivel and Feather Ending /Отворен Телемарк, Дясно Завъртане, Външен Суивъл и Перо от ПП/

27.  Natural Zig-zag from PP /Десен Зиг-заг от ПП/

28.  Natural Hover Telemark /Десен Реещ Телемарк/

29.  Fallaway Reverse and Slip Pivot /Ляв Фолауей и Слип Пивот/

30.  Bounce Fallaway with Weave Ending /Баунс Фолауей с край Заплитане/

31.  Quick Open Reverse/Бързо Отворено Ляво Завъртане/

32.  Curved Three Step /Три Извити Стъпки/

 

4. Quickstep (Куикстеп)

1.     Quarter Turn (to R, to L)/Четвърт Завъртане (надясно, наляво)/

2.     Natural Turn (& with Hesitation) /Дясно Завъртане (и с Изчакване)/

3.     Natural Pivot Turn /Дясно Пивотово Завъртане/

4.     Natural Spin Turn /Дясно Спиново Завъртане/

5.     Chasse Reverse Turn /Ляво Завъртане с Шасе/

6.     Progressive Chasse /Прогресивно Шасе/

7.     Progressive Chasse to R /Прогресивно Шасе надясно/

8.     Zig - Zag, Back Lock, Runing Finish /Зиг-Заг, Лок назад, Тичащ край/

9.     Lock Step (fwd & bwd) /Лок (напред и назад)/

10.  Double Reverse Spin /Двоен Ляв (Обратен) Спин/

11.  Quick Open Reverse Turn /Бързо Отворено Ляво (Обратно) Завъртане/

12.  Impetus /Импетус/

13.  Four Quick Run /Четири Бързи тичащи стъпки/

14.  Runing Finish /Тичащ Край/

15.  V6 /В6/

16.  Tipple Chasse (to R, to L) /Пияно Шасе (надясно, наляво)/

17.  Cross Chasse /Кръстосано Шасе/

18.  Cross Swivel /Кръстосан Суивъл/

19.  Fish Tail /Рибешка Опашка/

20.  Telemark /Телемарк/

21.  Open Telemark /Отворен Телемарк/

22.  Open Impetus /Отворен Импетус/

23.  Runing Right Turn /Тичащо Дясно Завъртане/

24.  Reverse Pivot /Ляв Пивот/

25.  Running Spin Turn /Тичащо Спиново Завъртане/

26.  Six Quick Run /Шест Бързи Стъпки/

27.  Rumba Cross /Румба Крос/

28.  Tipsy(to R, to L) /Типси (надясно, наляво)

29.  Hover Corte/Реещо Корте/

 

Латиноамерикански танци (ЛАТ)

1. Samba (Самба)

1.       Basic and Alternative Basic Movement (with RF, with LF) /Основно и Алтернативно Основно Движение(с с десен крак, с ляв крак)/

2.       Side Basic Movement /Странично Основно Движение/

3.       Progressive Basic Movement /Прогресивно Основно Движение/

4.       Outside Basic Movement /Външно Основно Движение/

5.       Whisk (to R, to L) /Уиск (надясно, наляво)/

6.       Samba Walks (Promenade, Side, Stationary) /Самба Ходове (Променадни, Странични, Стационарни)/

7.       Closed Rocks /Затворени Рокове/

8.       Open Rocks /Отворени Рокове/

9.       Reverse Turn (1a2 rhythm) /Ляво Завъртане (ритъм 1а2)/

10.   Corta Jaca /Корта Джака/

11.   Botafogos /Ботафого/

- Fwd (Travelling) /напред (Пътуващо)/

- PP to CPP (Promenade) /Променадни/

            - Shadow/Сенчесто/

            - Contra /Контра/

- Same Foot /с едноименни крака/

12.   Voltas /Волти/

- Simple Volta (to R, to L) /Обикновена Волта (надясно, наляво)/

- Criss Cross (Travelling to R , to L) /Крис-Крос (Пътуващи надясно, наляво)/

- Maypole (Continuous Spot Turn and Circular Volta) /Майско дърво (Непрекъсната Точкова и Кръгова Волта)/

- Volta Spot Turn (to R, to L, Solo) /Точково Завъртане (надясно, наляво, соло)/

- Roundabout (Circular Voltas to R , to L)/Раундабаут (Кръгови Волти надясно, наляво)/

- Voltas in Shadow Position on Same Foot/Волти в Сенчеста позиция с едноименни крака/

- Closed Volta/Затворена Волта/

13.   Foot Changes (Method 1,2,3,4)    /Смени на краката (Методи 1,2,3,4)/

14.   Samba Locks (in Open PP or Open CPP)/Самба Локове (в Отворена ПП или Отворена ОПП)/

15.   Cruzados Walks/Locks (Solo, in Shadow Position on Same Foot) /Крусадо Ходове/Локове (соло, в Сенчеста позиция с едноименни крака)/

16.   Promenade to Counter Promenade Run /Променадно до Обратно Променадно тичане/

17.   Natural Roll /Десен Рол/

18.   Revers Turn (Roll - SQQ rhythm) /Ляво Завъртане (Рол)/

19.   Backward Rocks/Задни Рокове/

20.   Plait /Плитка/

21.   Argentine Crosses/Аржентински Кросове/

22.   Rolling of the Arm /Навиване на Ръка/

23.   Three Step Turn /Завъртане с три стъпки/

24.   Rhythm Bounce/Ритмичен баунс/

 

2. Cha-cha-cha (Ча-ча-ча)

1.       Cha-cha-cha Chasses (side, fwd lock, bwd lock) /Ча-ча-ча Шасета (настрани, лок напред, лок назад)/

2.       Basic Movement (Closed, Open) /Основно Движение (в Затворена позиция, в Отворена позиция)/

3.       Time Step (& in Guapacha timing) /Ритмична Стъпка (и в Уапача ритъм)/

4.       Spot Turn (to R , to L, Solo) /Точково Завъртане (надясно, наляво, соло)/

5.       New York (Check from Open PP, Check from Open CPP) /Ню-Йорк (Чек от Отворена ПП, Чек от Отворена ОПП)/

6.       Hand to Hand/Ръка до Ръка/

7.       Cross Basic (& Guapacha timing and/or with Lady’s Solo Turn) /Кръстосано Основно Движение(и в Уапача ритъм и/или със соло завъртане на жената)/

8.       Fan /Ветрило/

9.       Alemana (from Open Facing Position, from Fan Position, with Finish A, with Finish B) /Алемана (от Отворена позиция, от позиция Ветрило, с край А, с край Б)/

10.   Hockey Stick (and with Finish in Open CPP Position)/Хокеен Стик (и с край в Отворена ОПП)/

11.   Natural Opening Out Movement /Дясно Отварящо Движение/

12.   Closed Hip Twist (Basic & Advanced)  /Затворен Хип Туист(Основен и Напредващ)/

13.   Open Hip Twist /Отворен Хип Туист/

14.   Cuban Breaks (in Open Pos., in Open CPP, in Shadow Pos. on Same Foot) /Кубински Разчупвания (в Отворена позиция, в Отворена ОПП, в Сенчеста позиция с едноименни крака)/

15.   Three Cha-cha-chas (fwd, bwd, in PP, in CPP) /Три Ча-ча-ча (напред, назад, в ПП, в ОПП)/

16.   Shoulder to Shoulder /Рамо до Рамо/

17.   Turkish Towel /Турска Кърпа/

18.   Rope Spining/Ласо/

19.   Sweetheart /Сладко сърце/

20.   Curl /Къдрица/

11.   Foot Changes (Method 1,2,3) /Смени на краката (Метод 1,2,3)/

21.   Cha-cha-cha Chasse replacements ( Hip Twist Chasse, Crossover Chasse, Rounde  Chasse, Slip Chasse) /Заместители на Ча-ча-ча Шасе (Хип Туист Шасе,Крос Шасе, Ронде Шасе, Слип Шасе)/

22.   Natural Top (with Finish A, with Finish B) /Десен Топ (с край А, с край Б)/

23.   Reverse Top /Ляв Топ/

24.   Split Cuban Breaks (from Open CPP, from Open CPP and Open PP, in Shadow Pos. on Same Foot) /Разцепени Кубински Разчупвания (от Отворена ОПП, от Отворена ОПП  и Отворена ПП, в Сенчеста позиция с едноименни крака)/

25.   Spiral /Спирала/

26.   Closed Hip Twist Spiral /Спирала от Затворен Хип Туист/

27.   Open Hip Twist Spiral /Спирала от Отворен Хип Туист/

28.   Follow my Leader /Следвай ме/

29.   Aida /Аида/

30.   Opening Out from Reverse Top /Отваряне от Ляв Топ/

 

3.Rumba (Румба)

1.       Basic Movement (Closed, Open, Alternative/Основно Движение (затворено, отворено, Алтернативно)/

2.       Walks (fwd, bwd, fwd in Shadow Position, (Kiki)) /Ходове (напред, назад, напред в Сенчеста позиция (Кики))/

3.       Spot Turn (to R , to L, Solo) /Точково Завъртане (надясно, наляво, соло)/

4.       Underarm Turn for Lady (to R, to L) /Завъртане под ръка за жената (надясно, наляво)/

5.       New York (Check from Open PP, Check from Open CPP) /Ню-Йорк (Чек от Отворена ПП, Чек от Отворена ОПП)/

6.       Hand to Hand /Ръка до Ръка/

7.       Fan /Ветрило/

8.       Alemana (from Open Facing Position, from Fan Position) /Алемана (от Отворена позиция, от позиция Ветрило)/

9.       Hockey Stick (and with Finish in Open CPP Position)/Хокеен Стик (и с край в Отворена ОПП)/

10.   Natural Opening Out Movement /Дясно Отварящо Движение/

11.   Opening Out to R and L /Отваряне надясно и наляво/

12.   Shoulder to Shoulder /Рамо до Рамо/

13.   Aida (Fallaway, Finish with Cuban Roks and Spot Turn or with Double Spot Turn) /Аида (Фолауей, край с Кубински Рокове и Точково Завъртане или с Двойно Точково Завъртане)/

14.   Closed Hip Twist (Basic & Advanced) /Затворен Хип Туист (Основен и Напредващ)/

15.   Open Hip Twist/Отворен Хип Туист/

16.   Spiral (Finish in Open Facing and in Fan Position) /Спирала (край в Отворена позиция и в позиция Ветрило)/

17.   Sliding Doors /Плъзгащи Врати/

18.   Rope Spining/Ласо/

19.   Cucarachas /Кукарачи/

20.   Side Steps, Side Step & Cucarachas /Странични Стъпки, Странична Стъпка и Кукарачи/

21.   Cuban Rocks (and Syncopated, fwd, back, side) /Кубински Рокове (и Синкопирани, напред, назад и встрани)/

22.   Curl /Къдрица/

23.   Fencing (Finish with Spot Turn or Spin Ending) /Фехтовка (край с Точково завъртане или Спиново завъртане)/

24.   Natural Top(including Lady’s Spiral Turn to L) /Десен Топ (включително със Спирално завъртане за жената наляво)/

25.   Reverse Top /Ляв Топ/

26.   Advanced Opening Out Movement /Напредващо Отварящо Движение/

27.   Opening Out from Reverse Top /Отваряне от Ляв Топ/

28.   Continuous Hip Twist /Непрекъснат Хип Туист/

29.   Continuous Circular Hip Twist /Непрекъснат Кръгов Хип Туист/

30.   Three Alemanas /Три Алемани/

31.   Three Threes (Finish in Closed Hold, Open Facing Position, Fan Position) /Три Алемани (завършващи в Затворена позиция, Отворена позиция и позиция Ветрило)/

32.   Shoulder to Shoulder (Open or Closed) /Рамо до Рамо (Отворено или Затворено)/

 

5. Paso Doble (Пасо Добле)

1.       Basic Movement/Основно Движение/

2.       Sur Place /На място/

3.       Chasses ((and Elevations) to R, to L) /Шасета (и Издигания) надясно, наляво/

4.       Deplacement (including Attack) /Отместване (включвеащо Атака)/

5.       S eparation/Разделяне/

6.       Fallaway Ending to Separation /Фолауей край на Разделяне/

7.       Fallaway Whisk Ending to Separation /Фолауей Уиск край на Разделяне/

8.       Separation with Lady’s Caping Walks to Fallaway Whisk /Разделяне с Ходове-плащ на жената до Фолауей Уиск/

9.       Huit (Cape) /Кърпа/

10.   Promenade /Променад/

11.   Promenade Closed /Затворен Променад/

12.   Promenade Link /Променадна Връзка/

13.   Promenade to Counter Promenade /Променад до Обратен Променад/

14.   Sixteen /Шестнадест/

15.   Grand Circle/Голям Кръг/

16.   Twist Turn /Туистово Завъртане/

17.   Banderillas/Бандерили/

18.   Ecart (Fallaway Whisk) /Екарт/

19.   Travelling Spins (from PP , from CPP) /Пътуващи спинове (от ПП, от ОПП)/

20.   Spanish Line  from Open PP or Open CPP /Испанска Линия от Отворена ПП или Отворена ОПП/

21.   Press Line /Прес Линия/

22.   Flamenco Taps in PP or CPP /Фламенко удари в ПП или ОПП/

23.   Changes of Feet /Смени на краката/

- one beat hesitation /изчакване за един удар/

- syncopated Sur Place /синкопирано На място/

- syncopated Chasse /синкопирано Шасе/

- Left Foot Variation /Вариация с Ляв крак/

- Coup de Pique (no foot change, LF to RF,RF to LF, syncopated, couple RF-LF-RF) /Удар с Пика (без смяна, от ляв към десен, от десен към ляв, синкопиран, двоен)/

21.   Syncopated Separation /Синкопирано разделяне/

22.   Twists /Туистове/

23.   La Passe /Преминавания/

24.   Fallaway Reverse /Ляв Фолауей/

25.   Open Telemark/Отворен Телемарк/

26.   Chasse Cape /Плащ с шасе/

27.   Farol (and incorpоrating Fregolina) /Фарол (и с Фреголина)/

28.   Alternative Entries to PP/Алтернативни входове в ПП/

 

 

5. Jive (Джайв)

1.       Basic in Place/Основен Ход на място/

2.       Basic in Fallaway (Fallaway Rock) /Основен ход с Фолауей (Фолауей Рок)/

3.       Change of Place (L to R, R to L) /Смяна на местата (ляво-дясно, дясно-ляво)/

4.       Link /Връзка/

5.       Whip /Камшик/

6.       Double Cross Whip /Камшик с двойно кръстосване/

7.       Throwaway Whip /Камшик с изхвърляне/

8.       Curly Whip /Камшик с Къдрица/

9.       Promenade Walks (slow and quick) /Променадни ходове (бавни, бързи)/

10.   American Spin /Американски Спин/

11.   Fallaway Throwaway /Фолауей Изхвърляне/

12.   Windmill /Мелница/

13.   Spanish Arms /Испански Ръце/

14.   Stop and Go /Спри и Тръгни/

15.   Rolling of the Arm /Навиване на ръка/

16.   Change of Hands Behind the Back /Смяна на ръцете зад гърба/

17.   Interpretations of Jive Chasse (single step, step-tap, tap-step) /Заместители на Шасе в Джайв/

18.   Change of Place R to L with Double Spin /Смяна на местата от дясно в ляво с Двоен Спин/

19.   Overturned Change of Place L to R with Simple Spin/Превъртяна Смяна на местата от ляво в дясно сОобикновен Спин/

20.   Simple Spin/Обикновен Спин/

21.   Overturned Fallaway Throwaway /Превъртяно Фолауей Изхвърляне/

22.   Chicken Walks /Пилешки Ходове/

23.   Reverse Whip /Ляв Камшик/

24.   Advanced Link (Break with replacements for Rock - kick-ball-change, pause-ball- change, pause-close-step) /Напредваща Връзка (Разчупване със заместители на Рока/

25.   Toe Heel Swivels /Суивъли Пръсти-Пета/

26.   Fliks into Break /Фликове към разчупване/

27.   Left Shoulder Shove (Hip Bump) /Наклон с ляво рамо (удар в бедрата)/

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 

1.   Фигури - всички изброени по-горе фигури са разрешени за изпълнение (забранено е изпълнението на пози(лини) Контра Чек, Ляв Уиск и Овърсуей в СТТ) Не се разрешават: пози, подскоци, напади, пируети (завъртания повече от 2 удара в такт(Самба и ПДобле-4 удара) спирания, положения в които единият от партньорите е без собствен баланс.

2.    Ритъм - всички фигури могат да се изпълняват в сложен или синкопиран рътъм

3.   Ориентации, Позиции и Величини на завъртане- ориентациите, началните и крайни позиции и величини на завъртане на фигурите трябва да се спазват.

4.   Връзки между фигурите -разрешени са връзки между части от фигурите, които са в съответствие с основния ритъм на танца.

5.   СТТ – Допустимо е прехвърляне на фигури от танц в танц. В Бавния Фокстрот е разрешено използването на Перо назад като самостоятелна фигура. В Куикстеп е разрешено използването на Отворено Дясно Завъртане от ПП като самостоятелна фигура, а фигурата Тичащ Край може да бъде завършвана в ПП. Допуска се съединяване на елементи от фигури, партньора да танцува стъпките на дамата и обратно.

 

ЛАТ – Допустимо е прехвърляне на фигури от танц в танц. Допуска се съединяване на елементи от фигури. Разрешава се фигурите да се изпълняват в различни позиции, характерни за дадения танц и да се използват различни положения на ръцете. Например, в самба може да се танцуват в сенчеста позиция фигурите  Travelling Volta, Circular Volta, Bota Fogos, Corta Jaca, Crusado Locks, Roll. В ча-ча-ча: Open Basic, Close Basic, Time step в ритъм “уапача”, Ronde Chasse, Cuban Break, Split Cuban Break, Time Step, Fan, Turkish Towel, Cross Basic.

6.   Тушовете в ПДобле-високи.В танца джайв се разрешава при фигурата Ball Change вместо точка да се изпълнява «флик».

7.   Продължителността на танцуване на фигури, за които е допустимо отсъствието на хват между партньорите не трябва да превишава:

-       Ча-Ча-Ча, Румба, Джайв - 4 такта;

-       Самба,Пасо добле- 8 такта (12 12 12 12 12 12 12 12).

 

 

Standart Latin Holds (Стандартизирани хватове в ЛАТ)

 

 • Normal/нормален/
 • Left Hand to Right Hand /лява до дясна ръка/
 • Right Hand to Left Hand /дясна до лява ръка/
 • Right Hand to Right Hand (Handshake) /дясна до дясна ръка (здрависване)/
 • Left Hand to Left Hand /лява до лява ръка/
 • Double Hand Hold/двоен хват/
 • Opening Out Hold /хват при отваряне/

 

1 - R Hand to Shoulder/Waist, L Hand free

             /дясна ръка на рамо/кръст, лява свободна/

2 - L Hand to Shoulder/Waist, R hand free

/лява ръка на рамо/кръст, дясна свободна/

 • Shadow Position Hold /хват в Сенчеста позиция/

 

1 - L to R Hand and R to L Hand (Cuddle)

/лява до дясна и дясна до лява ръка (прегръдка)/

2 - L to R Hand and R to Shoulder/Waist

/лява до дясна ръка и дясна на рамо/кръст/

3 - L to L Hand and R to Shoulder/Waist (R Shadow)

/лява до лява ръка и дясна на рамо/кръст/

 • No Hold /без хват/